آسمان جنوب

در سال 1297خط هوایی هند ،جاسک ،لنگه ،بوشهر،.......انگلستان دایر گردید .

درروز افتتاح این خط پروازی چهار فروند هواپیما در فرودگاه قدیم بندر لنگه درمحله حسین آباد  به زمین نشست که حامل وزیر پروازهای انگلستان وهیئت همراه بودند.در عکس موجود از آن مراسم کنسول انگلیس در لنگه ،وزیر پرواز انگلیسی، حاج احمد خواجه بازرگان ،حاج زینل فریدونی،حاج محمد شریف عسکر و محمد صالح عسکر،دیده می شوند.

نقل از کتاب بندر لنگه نوربخش

/ 2 نظر / 33 بازدید
فرهاد

سید جان هواپیماهاش که توپولوف نبوده؟

ماهی بالی

طرح فرش خاکی هرمز بر ساحل این جزیره نقش بست