حسن

گرسنه

بی گمان پرداختن به موقعیت ادبیات جنوب خاصه بندرعباس بدون تامل وتعمق درآثارحسن کرمی میسر نمی شود اگرفارس وشیراز را مـوطـن شاعـران می نامـیم حاصـل موقـعیت مکانی سابقه تمدن وسلسله روابط حاکم برزندگی انسانها ونهایتا رویش درختان تنومند ادبیات همچون حافظ وسعدی در آنجا می باشد که درگذر زمان به پختگی واعتلای امروزی رسیده است امـا از آنـجـائـیکه بنـدرعـباس بـدلیل نـوبنیادی وعـدم قـدمـت از تاریخ ادبـیات چـشـمگیری برخوردار نـیست سرایش اشعاری با مضامین برجسته وقوی نشان اززحـمـت ومـرارتی است که آن عـزیز از سالها تحـقـیق ومطالعه مستمروجستجو درمـتون ادبـی آشنایی باادبـیات کلاسیک ایران وجهان بدست آورده است درهـمین گذربادستـیـابی به کـلامی تـوانـا وروحـی لطـیـف وتـعـامـل ومعـاشرت بادوستانی چـون محـمدبـاقـریزدآبادی، ابـراهـیم منصفی ، ناصرتقوایی وارادت خاص به شیرآهنکوهمرد ادبـیات ایـران ، احـمد شامـلو باعـث شـد تاجهان واطـراف رابانگـاهی ژرف واندیشـمنـدانه نگـریـسته وبـا الهـام ازروابـط اجتماعی انسانی وطبیعت، اشعار خود رابسراید.

 

حسن کرمی

      گرسنه ماه را

                            قرص نانی می بیند

                                                          دورازدست ودهان در آن بالا

حسن کرمی

همچنین تاثیر عشق وارادت وهمنوایی که بایگانه ترین شمس خود((رامی)) داشت رامی توان در اشعار اویافت.شـعر رابیان ضـرورتی اجـتماعی وتاریخی می دانـست ومعـتـقد بود شعر واقعه ای است که در جان می گذرد به نظر اوشعـرمی باید به نیازهای عـمیق واساسی روح انسان بپردازد نه امور سطحی وگذراوشخـصی که بـیان آن بـا زبان غیرشعری هم ممکن است .اوشـاعـری سخت متعـهـد وانسان گـرا بود به نـقـل از شاملو می گفت ((انسان تجـسدوظـیفه است )) ازسیاهی وبی عدالتی وتحقیر انسان رنج می برد وآرمـانی بزرگـتراز آزادی ورهـایی انـسان نـمی شناخت بازهم ارادتمندانه از شاملونـقـل می کرد (( مشاهـده تـنگدسـتی وبی عـدالتی وبی فرهـنگی درهـمه عمربختک رویاهایی بوده است که در بیداری درمن می گذرد))باچاپ آثاردرنشریات وجنگ های معتبر ادبی نـظیرخـوشه ، بازاررشت و...دردهه چهل وپنجاه پابه عرصه ادب کشورگـذاشـته وباجمع آوری چـاپ دو دفترشعررامی،خدمت بزرگی به فرهنگ جنوب نمود. بااصرار نزدیکان تن به جمع آوری آثارخودداداماافسوس که در آخرین سفر ناگزیر مجال بازبینی اثر درحال چاپ خودرانیافت

ودرشب بیست وششم مهر ماه جهان راوداع گفت .باشد که زندگی وآثارجاودان اوچراغی فراراه عاشقان اعتلای فرهنگ جنوب گردد.

                                                                       (چهلمین روز درگذشت حسن)

/ 7 نظر / 64 بازدید
عبدالله سعیدیان

با سباس و تشکر از درج و یاد اوری مطالبی که مربوط به نسل ماست. این یکی قبل از ان و نوشته مربوط به اقای عماد عمادی . و هم چنین گرگاش که کاش راهش به صورتی برای تداوم بندری موندن بندر ادامه میداشت . به امید روزن خشتر بی خوبن مثل خودت خاش (خش)بشی

ماهي بالي

اگر امروز به شهر تان حمله نظامي شود عكس العمل شما چيست

صابری

سلام... ممنون که خبرم کردی... یادش بخیر..

سلام. لطفا این مطلب را هم بخوانید تا کمی بیشتر فرق نقد تا دست نوشته های دوران مدرسه را دریابید. http://newarts.blogfa.com/post-111.aspx

سلام. لطفا این مطلب را هم بخوانید تا کمی بیشتر فرق نقد تا دست نوشته های دوران مدرسه را دریابید. http://newarts.blogfa.com/post-111.aspx

ماه لی لی

درود...کاش راهی می نمایاندید تا این عزیزانی که افتخار این گهرخیز آب وخاکند و تمام اصلهای خاص این دیار که باید در حفظشان بکوشیم در مدارس پایدار بمانند..جایی..گردهمایی...جمعی از دلسوختگانی..دانش آموزانی.و... باید کوشید