# حافظ

حسن

گرسنه بی گمان پرداختن به موقعیت ادبیات جنوب خاصه بندرعباس بدون تامل وتعمق درآثارحسن کرمی میسر نمی شود اگرفارس وشیراز را ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 6 بازدید